Ogres sākumskolas aktivitāšu realizācija

projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2./16/I/001

2017./2018. – 2019./2020. mācību gads

Projekta aktivitāšu realizācija Ogres sākumskolā

Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes tika plānotas gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan talantīgajiem izglītojamajiem. Projekta pedagogi strādāja ar skolēna individuālo kompetenču attīstīšanu gan dažādās mācību aktivitātēs, gan ārpusstundu pulciņos, piemērojot aktivitātes izglītojamo individuālajām vajadzībām un iespējām. Projekta ietvaros skolā tika ieviestas alternatīvas mācību formas, lai pedagogi atrastu vajadzīgos paņēmienus izglītojamo kompetenču uzlabošanai, lai mācību procesā tiek ievērotas izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiktu uzlabotas izglītojamo kompetences, kas traucē izglītojamajiem sasniegt augstākus mācību rezultātus.

STEM mācību priekšmetu apguve

Valodu joma

Multidisciplinārā joma

Pedagogu profesionālā pilnveide

Projekta aktivitātes tika saistītas ar izglītojamo lietpratības attīstību gan valodu, gan STEM mācību priekšmetos – rosinot viņu interesi par dažādām iespējām personīgo spēju attīstībai. Projektā iesaistīti skolēni no 1. līdz 6. klasei. Skolēniem uzlabojusies kritiskās domāšanas, analīzes, sintēzes spējas, kā arī praktiskās darbošanās pieredze ar neierastiem mācību līdzekļiem, veidojot interesi un praktiskās iemaņas darbā ar koku, Lego, konstruktoriem, tā attīstot roku sīko muskulatūru, kas uzlabo izglītojamo vispārējās spējas. Izglītojamajiem, pedagoga vadībā sasniedzot individuālus pozitīvus rezultātus, pieaug gan darba temps, gan spējas saskatīt savu izaugsmi; no skolēna ar mācīšanās grūtībām sāk veidoties pašapzinīgs, vispusīgi attīstīts un lietpratīgs sabiedrības loceklis, kurš ir ieinteresēts savā izaugsmē.

Projekta realizācija iespējama pateicoties ESF atbalstam

Papildus informāciju par projektu skatīt VISC mājas lapā
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

STEM mācību priekšmetu apguve

Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina pašvirzītu apmācību procesu, mudinot skolēnus apgūt jaunas zināšanas un prasmes.
LASĪT VAIRĀK

Valodu joma

Pateicoties projektam skolēniem ir iespēja nodarbības apmeklēt individuāli, nodrošināt atbalstu šķēršļu pārvarēšanā mācīšanās procesā un sasniegt augstākus mācību rezultātus, atbilstoši viņu spējām.

Pozitīvas atsauksmes ir no skolas pedagogiem un atbalsta personāla. Projekta ietvaros ir nodrošinātas praktiskās nodarbības skolēnu valodas un fonemātiskās dzirdes attīstībai.
LASĪT VAIRĀK

Multidisciplinārā joma

Skolēniem radīta izpratne par satiksmes drošību, satiksmes noteikumiem un velo uzbūvi.

Skolēniem tika attīstītas arī sadarbības prasmes, domāšanas prasmes un fiziskā sagatavotība, kas, savukārt, uzlabo skolēnu koncentrēšanās spējas mācību stundās un pašmotivāciju.
LASĪT VAIRĀK
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001
graduation-hatspell-checklaptop-phonebicycle