Apdāvināto un talantīgo klubiņš “Jaunie matemātiķi”

Izglītojamajiem, darbojoties klubiņā, uzlabojusies prasme analizēt, sintezēt, salīdzināt, vispārināt, abstrahēt, klasificēt, noteikt priekšmetu pazīmes, analizēt tekstu.

Izglītojamajiem, darbojoties klubiņā, uzlabojusies prasme analizēt, sintezēt, salīdzināt, vispārināt, abstrahēt, klasificēt, noteikt priekšmetu pazīmes, analizēt tekstu. Skolēniem attīstījusies jēdzieniskā domāšana, spējas uztvert un analizēt uzdevumu nosacījumus. Tiek attīstīta skolēnu loģiskā domāšana, runa, reproduktīvā iztēle. Uzlabojusies prasme izteikt savas domas, paust savu viedokli un to pamatot, prasme ieklausīties citos, skaidri formulēt savas domas, veidot spriedumus. Veidojas prasmes iegūtās zināšanas un iemaņas jēgpilni pielietot nestandarta situācijās. Klubiņā izdevās rosināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt gan patstāvīgā darba prasmes, gan sadarboties grupās. Arī skolēniem, kuriem mācību darbība sagādā grūtības, darbojoties klubiņā, dažādu nepieciešamo prasmju un iemaņu apguve uzlabojas. Realizējot daudzveidīgus vingrinājumus, skolēni tiek  sagatavoti kvalitatīvai mācību darbībai.

Skolēni 2017./2018.m.g. ar labiem panākumiem piedalījās galvas rēķinu sacensībās MIKSIKE, MMC rīkotajā matemātikas konkursā, Starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”, kā arī skolas rīkotajās matemātikas olimpiādēs.

Mācību process "Jauno matemātiķu" klubiņā

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001