Individuālās nodarbības matemātikā

Lai skolēni ar mācīšanās grūtībām veiksmīgi varētu apgūt paredzamo mācību satura apjomu matemātikā, ir nepieciešama palīdzība - individuālā pieeja mācību procesā.

Lai skolēni ar mācīšanās grūtībām veiksmīgi varētu apgūt paredzamo mācību satura apjomu, ir nepieciešama palīdzība - individuālā pieeja mācību procesā.

Iesaistoties šajā projektā, pedagogs individuāli strādāja ar 23 skolēniem, kuri mācās no 1. - 3. klasei. Šiem bērniem nepieciešama palīdzība ikdienas mācību procesā tieši matemātikā. Individuālajā darbā skolēniem tiek palīdzēts izprast nesaprotamo mācību vielu matemātikā, lai bērni ar mācīšanās traucējumiem spētu ikdienā pārbaudes darbā apliecināt savas zināšanas un prasmes, un justos līdzvērtīgi saviem klasesbiedriem. Individuāli strādājot ar šādiem skolēniem, viņos veidojas gandarījums par paveikto un sasniegto rezultātu. Bērni, strādājot individuāli, iegūst vairāk zināšanu. Uzmanība ir veltīta tikai vienīgi viņam, līdz ar to bērns sāk patstāvīgi darboties, domāt, analizēt un spriest. Ir izveidoti arī dažādi mācību materiāli – didaktiskās spēles matemātisko priekšstatu veidošanai, atgādnes, kas ir sistematizētas pa tēmām.

Tā  kā daudziem mūsdienu bērniem ir nepieciešama individuālā pieeja, kas ir saistīta ar mācīšanās traucējumiem, sniegts atbalsts ne tikai bērniem, ceļot viņu pašapziņu, bet tai pašā laikā atbalstu arī mācību priekšmetu skolotājus, kuriem ikdienas mācību stundā nav iespējas papildus individuāli pievērsties šādiem bērniem, jo ir liels klašu piepildījums. Lai atbalstītu skolotājus un atvieglotu skolēniem mācību procesu skolā, ir vajadzīgas šādas individuālās mācību stundas. Pareizi izvēlēti un lietoti atbalsta pasākumi mācību procesā ir nodrošinājuši ticamu informāciju par skolēna sasniegumiem. Skolēns jūtas labāk, zinot, ka viņa traucējums nebūs šķērslis, lai parādītu mācību laikā apgūtās zināšanas un prasmes. Šie pasākumi ir uzlabojuši skolēnu sekmes, kā arī palielinājuši skolēnu motivāciju mācīties.

Individuālajās nodarbībās izmantotie mācību materiāli

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001