Individuālās nodarbības valodas attīstībai

Projekta laikā ir iespēja dziļāk individuāli novērtēt bērna spējas, izpēti un sākotnējā logopēdiskā slēdziena noteikšana.

Plānotie rezultāti:

Pateicoties projektam skolēniem ir iespēja nodarbības apmeklēt individuāli, nodrošināt  atbalstu šķēršļu pārvarēšanā mācīšanās procesā un sasniegt augstākus mācību rezultātus, atbilstoši viņu spējām.

Šajā projektā lielu uzmanību pievērsu reemigrējošo bērnu un divvalodīgo bērnu valodas apguvei. Īpaši lielu uzmanību pievērsu bērniem ar pedagoģiski medicīnisko komisijas slēdzienu, kā rezultātā bērni kļuva drošāki, pārliecinātāki par savām zināšanām.  Projekta laikā ir iespēja dziļāk individuāli novērtēt bērna  spējas, izpēti  un sākotnējā logopēdiskā slēdziena noteikšana. Ir iespēja logopēda darba plānošanu sasaistīt ar skolas darba ritmu. Pa šiem  mācību gadiem projektā no 2017. - 2019. m.g. ir piedalījušies 34 bērni no tiem 13 bērniem pedagoģiski medicīna komisijas ar kodu 5.6, divvalodīgie, reemigrējošie bērni – 5, dislesijas iezīmes – 2 bērni, šķeltne – 1 bērns, Valodas sistēmas nepietiekama attīstība 13 bērni

Pozitīvas atsauksmes ir no skolas pedagogiem un atbalsta personāla. Projekta ietvaros ir nodrošinātas praktiskās nodarbības skolēnu valodas un fonemātiskās dzirdes attīstībai.

Ieteicams turpināt projekta iesākto darbu.

Projektā izmantotās metodes

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001