Pedagoga palīgs dabaszinības stundās

Skolotāja palīga darbs ar bērniem mācību stundās ļoti palīdz audzēkņiem koncentrēties, noturēt uzmanību, paveikt darbu līdz galam, sajust gandarījumu par izdarīto.

Regulāri strādāts pie sekojošu prasmju apguves:

  • eksperimenta norises plānošana,
  • pētāmā jautājuma formulēšana,
  • iegūto datu analizēšana,
  • datu analizēšana pēc tabulas,
  • pētījuma veikšana pēc informācijas, kura attēlota tabulā,
  • informācijas nolasīšana no diagrammām un secinājumu veikšana,
  • datu salīdzināšana,
  • datu izmantošana atbildes argumentēšanā.

Vērtējot un plānojot skolēnu individuālo attīstību, var izdarīt sekojošus secinājumus:

Zināšanu un izpratnes līmenī visiem atbalstāmajiem vērojama pozitīva izaugsme. Uzlabojušās prasmes formulēt un atbildēt uz jautājumiem; atpazīt, sameklēt konkrētas lietas tekstā, atstāstīt un definēt apgūstamās tēmas. Lietošanas līmenī ar palīdzību spēj izskaidrot, paskaidrot, plānot, izmantot, aprakstīt, klasificēt.

Lielas problēmas uzdevumu veikšanā produktīvās darbības līmenī (analizēšana, cēloņu un seku noteikšana, izplānošana, argumentēšana).

Individuāli strādājot, izdevās ieinteresēt bērnus uzdevumu izpildē, panākt ilgāku uzmanības noturību, ievērot norādīto darba gaitu, izpildīt nosacījumus līdz galam, atrast informāciju tekstā un izmantot to noteiktā uzdevumā. Reizēm neizdevās ar atsevišķiem skolēniem nodibināt kontaktu, lai nodrošinātu produktīvu uzdevumu izpildi.

Skolotāja palīga darbs ar bērniem mācību stundās ļoti palīdz audzēkņiem koncentrēties, noturēt uzmanību, paveikt darbu līdz galam, sajust gandarījumu par izdarīto.

Mācību procesā realizējam dažādus eksperimentus

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001